·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Preinscripcions

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA - PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2020-21

08-05-2020

 

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrónic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (es pot utilitzar el certificat de naixement). Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- DNI del pare i mare, tutors legals o guardador/a de fet o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- DNI de l'alumne o alumna (si és que en té).

* Les famílies que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.